Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

8556 2a7d 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viasziiiz sziiiz

June 22 2017

9020 091e 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viamadadream madadream
6518 a719 390
Reposted fromkatastrofo katastrofo viamyszkaminnie myszkaminnie
1259 3423 390
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viagdziejestola gdziejestola

Widocznie życie wolało nas osobno.

(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
6623 6fc9 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakaatee kaatee
1840 0d35 390
Reposted frommeem meem viaencoorton encoorton
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viaMezame Mezame
0667 3164 390
Reposted fromoll oll viaencoorton encoorton
3685 3bee 390
Reposted fromwyczes wyczes viaencoorton encoorton
1501 5b6b 390
4789 2dbe 390

insuh:

warmth

view more of Riley here / my insta

Reposted fromcelllfish celllfish viaMezame Mezame

June 20 2017

9012 d045 390
Reposted fromkrzysk krzysk viacomiendolirica comiendolirica
5184 7771 390
Reposted fromdobby dobby viamyszkaminnie myszkaminnie
  Ty znowu byłaś taka, że chcialem jeszcze bardziej.   
Reposted fromla-lu la-lu viacomiendolirica comiendolirica
Młodość jest jak te butelki, które rozwalaliśmy o ściany. Nie można ich skleić z powrotem, ale jest jeszcze szansa, dla każdego z nas, marnych ciuli, że przyjdzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.
— Piotr Czerwiński, Pokalanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl